როგორ განვახორციელოთ ჩვენი უფლებები და მოვალეობები

  იმისათვის, რომ განვახორციელოთ ჩვენი უფლებები დ მოვალეობები, ჩვენ უნდა გაგვაჩნდეს უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა.

  •   უფლებაუნარიანობა არის დამიანის უნარი, ჰქონდეს საკუთარი უფლებები და მოვალეობები. უფლებანარიანობა წარმოიშობა ადამიანის დაბადებისთანავე და წყდება მისი გარდაცვალებით. არ შეიძლება პირს წაერთვას, ან ჩამოერთვას უფლებაუნარიანობა (მაგ: სიცოცხლის უფლება)

 

  •   ქმედუნარიანობა არის ადამიანის შესაძლებლობა, თავისი ნებით და მოქმედების სრული მოცულობით შეიძინოს დ განახორციელოს უფლებები და მოვალეობები. ადამიანის ქმედუნარიანობას უკავშირებენ გარკვეული ასაკის მიღწევას (სრულწლოვნებას), მის ფიზიკურ შესაძლებლობას და ჯანმრთელობის მდგომარეობას.

საქართველოს კანონმდებლობით სრულწლოვანია (ქმედუნარიანი) პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს (ადმინისტრაციულ სამართალში 16 წლიდან). შვიდ წლამდე ადამიანი აბსოლუტურად ქმედუუნარო. იგი დამოუკიდებლად ვერ განახორციელებს თავის უფლებებსა და მოვალეობებს. 7-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანი შეზღუდული ქმედუნარიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ უფლებების ნაწილის განხორციელება შეუძლია. დანარჩენი უფლებების განხორციელებისთვის მას აუცილებლად ესაჭიროება მშობლის, ან კანონიერი წარმომადგენლის ( მეურვის ან მზრუნველის) თანხმობა. მაგალითად, მას შეუძლია დახარჯოს ჯიბის ფული, რომელიც მისცეს მშობლებმა, ჰონორარი, რომელიც საკუთარი გამომუშავებით აიღო დ ა.შ. მაგრამ, თუ არასრულწლოვანმა იყიდა ძვირადღირებული ნივთი, ამ შემთხვევაში მას აუცილებლად დასჭირდება მშობლის თანხმობა.
საქართველოს კანონმდებლობ მოზარდებს გარკვეული ასაკის მიღწევისას, მათი განვითარებისა და სესაზლებლობების სესაბამის მთელ რიგ უფლებებსა და მოვალეობებს ანიჭებს, რაც თანდათანობით ხელს უწყობს მათ პასუხისმგებლინ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას.

                                                                                                                                                                  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s