რა არის სამოქალაქო სამართალი?

სამოქალაქო სამართალი არეგულირებს კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად არაქონებრივ ურთიერთობებს.
ქონებრივ ურთიერთობებში იგულისხმება რაიმე ქონების გაყიდვასთან, ჩუქებასთან, იჯარასთან დაკავშირებული ურთიერთობები.
პირადი არაქონებრივი ურთიერთობებია ნაწარმოების ავტორობის, მოქალაქის ღირსების, ასევე მოქალაქესა და ორგანიზაციის საქმიანი ურთიერთობები.
საოჯახო ურთიერთობებს კი განეკუთვნება ქორწინების, მშობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობის, მემკვიდრეობის საკითხები.
სამოქალაქო სამართალში სპეციფიურია ქმედუნარიანობის საკითხი. მართალია, სრულწლოვანება მხოლოდ 18 წლის ასაკში მიიღწევა, მაგრამ უკვე 7 წლიდან პირი ითვლება შეზღდულ ქმედუნარიანად, ანუ შეუძლია განახორციელოს სამოქალაქო სამართლით დარეგულირებული ზოგიერთი სახის საქმიანობა, თუმცა უმეტესობა ამ საქმიანობის დროს (მაგ: ყიდვა-გაყიდვა, ჩუქება) მას, ესაჭიროება მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s