სასჯელის სახეები

ნებისმიერი ცადენილი დანაშაული ისჯება კანონით. არსებობს სასჯელის სხვადასხვა ფორმები. ესენია ჯარიმა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, თავისუფლების შეზღუდვა, თავისუფლების აღკვეთა და ა.შ.

არასრულწლოვანს სასჯელის სახით შეიძლება დანიშნოს:

 • 1.ჯარიმა ე.ი. ჩადენილი დანასაულის სესაბამისი ფულადი კომპენსაცია. სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად, ჯარიმის მინიმალური ოდენობა 2000 ლარი. თუ ჯარიმის გადახდა არასრულწლოვანს დამოუკიდებლად არ შეუძლია. სასამართლო მისტვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდას აკისრებს მსობელს, მეურვეს ან მზრუნველს.
 • 2.საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა 1-დან 3 წლამდე ე.ი. არასრულწლოვანს არ აქვს უფლება ეწეოდეს პროფესიულ ან სხვაგვარ საქმიანობას.
 • 3.საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, რაც ნიშნავს დამნასავის უსასყიდლო შრომას. არასრულწლოვანი საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით დაკავდება სწავლისაგან ან ძირიტადი სამუშაოსაგან თავისუფალ დროს. 15 წლამდე არასრულწლოვნებისათვის ამ სასჯელის ვადა არ აღემატება დღეში 4 საათს, ხოლო 15-დან 18 წლამდე- დღეში 6 საათს.
 • 4.გამასწორებელი სამუშაოები, რომელიც მოხდილი უნდა იყოს დამნაშავის სამუსაო ადგილზე. გამასწორებელი სამუსაოს დანისვნისას მსჯავრდებულის ხელფასიდან სახელმწიფოს სემოსავალში დაიქვითება გარკვეული თანხა.
 • 5.თავისუფლების შეზღუდვა, რაც ნიშნავს განაჩენის გამოტანის მომენტისათვის 14 წელს მიღწეული მსჯავრდებულის საზოგადოებისაგან მოწყვეტის გარესე მოტავსებას სპეციალურ დაწესებულებაში, გამასწორებელ ცენტრში მასზე ზედამხედველობის განხორციელებით. არასრულწლოვანს თავისუფლების შეზღუდვა ენისნება 4 წლამდე ვადით.
 • 6. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა, რაც ნიშნავს დამნასავის საზოგადოებისაგან იზოლაციას და თავისუფლების აღკვეტას დაწესებულებაში მოთავსებას.
 • 14-დან 16 წლამდე არასრულწლოვანს არ სეიზლება დაენისნოს ტავისუფლების აღკვეთა 10 წელზე მეტი ვადით. ხოლო თუკი 16-დან 18 წლამდე პირი ჩაიდენს განსაკუთრებით მძიმე დანასაულს, მას სეიძლება დაენიშნოს თავისუფლების აღკვეთა 15 წლამდე ვადით.
 • არასრულწლოვანთა მიმართ არ გამოიყენება პასუხისმგებლობის ისეთი ფორმა, როგორიცაა თავისუფლების უვადო აღკვეთა, ანუ სამუდამო პატიმრობა.

არასრულწლოვანმა თუ პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანასაული, სასამართლომ სეიზლება გაატავისუფლოს პასუხისმგებლობისაგან, თუ მიიჩნევს, რომ მისი გამოსწორება შესაძლებელია აღმზრდელობითი ღონისძიების გამოყენებით.

ასევე მოქმედებს განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით…

Advertisements

2 thoughts on “სასჯელის სახეები

 1. kinogurmani says:

  15 წლის ბავშვმა 20 კაცო რო მოკლას 10 წელზე მეტხანს მაინც არ იჭერენ? თუ მაგეთებს ასათიანზე უშვებენ 😀

  • 1feelfree says:

   😀 😀 😀 15 წლის “ბავშვმა” თუ 20 კაცი მოკლა კი არის “ბავშვი’, მაგრამ დავივიწყებთ მაგას 😀 😀 D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s