ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობა

   გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA)  მიერ განხორციელდა ეროვნული კვლევა ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის ესახებ. კვლევა განხორციელდა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის საფუძველზე, მოიცავდა როგორც თვისობრივ, ისე რაოდენობრივ კომპონენტებს და მასში მონაწილეობდა 2.385  ქალი ერვნული მასშტაბით, ასაკობრივი ჯგუფი 15-49წ.

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ  :
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ტრადიციული კულტურული ნორმებიდან გამომდინარე ოჯახი მიჩნეულია უსაფრთხო ადგილად, არსებობს დიდი განსხვავება წარმოსახვით, იდეალიზებულ ოჯახს და რეალურ ოჯახს შორის, სადაც ზალადობის პირდაპირი თუ ირიბი ფორმების შედეგად ქალები ყოველდღიურად ოჩაგრებიან, ირღვევა მათი ძირითადი უფლებები თუ თავიდუფლებები.

1.ქორწინებაში მყოფ ქალთა 9,1% (ყოველი მე-11 ქალი) აღიარებს, რომ გამხდარა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი მეუღლის/პარტნიორის მხრიდან.

2.ქალთა 14% აღიარებს, რომ გამხდარა ემოციური ძალადობის მსხვერპლი.

3.ქალთა 35% აღნიშნავს, რომ  მეუღლის/ პარტნიორის მხრიდან გამოუცდია ძალადობის სხვადასხვა ფორმები ქცევის კონტროლის მიზნით, აქედან ქალთა 29%-ს არ აქვს უფლება ურთიერთობა ჰქონდეს საკუთარ ოჯახთან, ქალთა 11,6%-ს სჭირდება ქმრის ნებართვა ექიმთან წასასვლელად.

4.იმ ქალთა 2,7%-ს, რომლებიც ოდესმე ყოფილანნ ფეხმძიმედ, გამოუცდიათ ფიზიკური ზალადობა ორსულობის პერიოდში. რესპოდენტთა უმრავლესობის მიხედვით, პირი, რომელსაც ასეთი ზალადობა აქვს ჩადენილი, მათი შვილის მამაა;

5.ქალთა 50% ფიქრობს, რომ  ცოლი ქმარს უნდა უჯერებდეს, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ ეთანხმება;

6.ქალთა 34,1% ქმრის მიერ ცოლის ცემას გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვებას მიიჩნევს;

7.ქალთა 16.0% ფიქრობს, რომ ცოლის მოვალეობაა ქმართან სქესობრივი კავშირი ჰქონდეს ამ შემთხვევაშიც კი, თუ იმ მომენტში თავად ეს არ სურს..

კვლევამაც ცხადყო, რომ ქალთა დიდი ნაწილი ოჯახში ქალის ჩაგვრას ბუნებრივ, მისაღებ მოვლენად მიიჩნევს. ამასთან, ქალები უფრო გახსნილად საუბრობენ ძალადობის იმ ფორმების შესახებ, რომლებიც სოციალურად მისაღებია (მაგ.კონტროლი) და ცდილობენ დამალონ სიმართლე, როდესაც საქმე ფიზიკურ ან სექსუალურ ძალადობას ეხება. არსებული სოციალური ტაბუსა და სტიგმის გამო ქალებს ესინიათ ან რცხვენიათ ამ თემაზე ხმამაღლა საუბარი.
კვლევები ადასტურებს, რომ რეალურად ქვეყანაში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გაცილებით დიდი რაოდენობა არსებობს.

ქალთა 78,3% მიიჩნევს, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური პრობლემაა და მისი ოჯახს გარეთ გატანა დაუშვებელია.
ქალების 27,8% არავის უზიარებს ოჯახში ძალადობის პრობლემებს.

 ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალების მესამედი მარტო ართმევს თავს ოჯახში ძალადობას და უაზლოეს ადამიანებსაც კი (ოჯახის წევრები, მშობლლები, მეგობრები)უუმალავს ამ პრობლემას. ქალების საკმაოდ  დიდი ნაწილი ეძებს დახმარებას ახლობლების წრეში (მშობლები, მეგობრები, მეზობლები, მოძღვარი) მაგრამ ვერ ირებს.

საქართველოს 2006 წლიდან მოქმედებს კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ, რომელიც სახელმწიფო რეგულირების ქვეშ აქცევს ოჯახში ძალადობის ფაქტებს და აწესებს მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებს.

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის მოქმედებს რამოდენიმე თავშესაფარი,სადაც ხდება მათთვის იურიდიული, ფსიქოლოგიური, საამედიცინო და სოციალური დახმარების აღმოჩენა. მიუხედავად ამისა,ქალები იშვიატად მიმართავენ სოციალურ ინსტიტუტებს დახმარებისათვის:ქალთა მხოლოდ 2% მიმართავს პოლიციას, ხოლო ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავს მხოლოდ 1%.
საგულისხმოა, რომ ძალადობის სხვადასხვა ფორმების გავრცელება მჭიდრო კავშირსია განათლების დონესთან. რაც უფრო დაბალია ქალის განათლების დონე, მით უფრო მაღალია ალბათობა, რომ ქალი ძალადობის მსხვერპლი გახდეს. მაგალითად, ქალები რომლებსაც აქვთ არასრული საშუალო განატლება (60%) უფრო ხშირად ექცევიან ქმრის კონტროლის ქვეშ, ვიდრე ქალები, რომლებსაც აქვთ სრული საშუალო, პროფესიული ან უმაღლესი განათლება (35%).
ოჯახში ძალადობა ადამიანის ყფლების დარღვევაა და უშუალო ზემოქმედებას ახდენს ქალის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრტელობაზე. ზალადობას უარყოფითი გავლენა აქვს სოციალურ კეთილდრეობაზე, ბავშვებზე, ოჯახებსა და საზოგადოებაზე.
თითოეული ქალის უფლებაა იცხოვროს ღირსეულად და უსაფრთხოდ და უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო საკუთარი შვილებისა და ოჯახისათვის.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s